Moduly systému
Moduly základní:
  Banka  
  EPS  
  Pokladna  
  Majetek  
  Zápočty  
  Pohledávky  
  Závazky  
  Objednávky  
  Zakázky  
  Kniha jízd  
  Účetnictví  
  Nákup  
  Sklad  
  Číselníky  
  Konfigurace  
  Systém  
Moduly rozšiřující:
  Bankovní úvěry  
  Plánované investice  
  Plánované odpisy  
  Leasing  
  Intrastat  
  Čárové kódy  
  Klub  
  Obchodní zástupce  
  Cash Flow  
  Smlouvy  
  Plánování a controlling  
  Laboratoře  
  Rostlinná výroba  
  Ceníkové položky  
  ADR  
  Řízení výroby  
- základní:

Banka

Pro přesnou a dokonalou evidence všech bankovních účtů, které daná firma má. Přepočty, zjištění stavů a pohybů na účtech v tuzemské i zahraniční měně. Tiskové sestavy tuzemských a zahraničních výpisů.
V knihách bankovních výpisů se účtují veškeré bankovní výpisy účtů a párují se úhrady pohledávek a závazků, které jsou zaúčtovány v modulu Pohledávky a v modulu Závazky.
     Tuzemské a zahraniční bankovní výpisy
     Neomezený počet bankovních účtů v různých měnách
     Hromadné účtování bankovních výpisů
     Provázání s EPS (Elektronický platební styk)
     Sestavy bankovních výpisů (stavy, pohyby), košilky
Top

EPS (Elektronický platební styk)

Pro usnadnění práce s vytvářením bankovních příkazů a jejich odeslání do banky. Stahování jednotlivých bankovních výpisů, kurzovních lístků a různých oznámení od bank.
     Tuzemské příkazy k úhradě
     Stahování bankovních výpisů
     Stažení, evidence kontrolních souborů, kurzovních lístků a oznámení bank
     Odesílání příkazů do banky
     Definice bank EPS
Top

Pokladna

Pro přesnou a dokonalou evidenci peněz v hotovosti. V pokladních denících (tuzemský a valutový) se účtují doklady pořízené v hotovosti. Můžete zde založit libovolný počet pokladen a sledovat zde jejich stav a pohyby. Je možné vytvářet doklady přetažením z jiné evidence např. na základě skladového dokladu lze přetažením vytvořit pokladní doklad, který je na tento doklad napárován nebo z pohledávek lze vytvářet pokladní stvrzenky.
   Tuzemský a valutový pokladní deník
     Neomezené množství pokladen v libovolných měnách
     Podpora hromadného účtování pokladních deníků
     Natažení (spárování) skladových dokladů nebo objednávek
     Možnost auditování dokladů (jednotlivě, hromadně, automaticky po tisku)
     Daňová kalkulačka
     Přecenění pokladen
     Sestavy pokladních deníků (stavy, pohyby), košilky
Top

Majetek

Přehledné a jednoduché pořizování majetku, jeho evidence, odpisy, účtování až po vyřazení majetku.
     Evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
     Evidence drobného dlouhodobého majetku
     Evidence položek majetku
     Účtování na střediska
     Uplatnění mimořádných odpisů hmotného majetku
     Možnost účtování časové rozlišení drobného hmotného majetku
     Sledování umístění a uživatele majetku (historie)
     Hromadné převody majetku (uživatel, umístění)
     Definovatelné daňové i účetní odpisové skupiny
     Odepisování podle životnosti, výkonu
     Možnost přerušení odpisování v jednotlivých letech
     Pokračování v již začatém odpisování
     Částečné nebo úplné vyřazení majetku
     Uzávěrka majetku a vazba pohybů do účetnictví
     Sestavy evidence, odpisů, TZ, karet, inventurních přehledů a další
Top

Zápočty

Vytváření zápočtových listů podle organizace, jejich vytisknutí a zaslání k potvrzení. Tvorba výběrem pohledávek a závazků.
     Vytváření zápočtových listů
     Hromadné zaúčtování dokladů
     Automatická úhrada započtených pohledávek a závazků
     Tisk přehledů a nabídek zápočtů
Top

Pohledávky

Pořizování a evidence vydaných tuzemských a zahraničních faktur. Dále v modulu naleznete evidence vydaných tuzemských i zahraničních zálohových faktur, ostatní pohledávky, evidence tuzemských i zahraničních upomínek, zaúčtování haléřového vyrovnání faktur a ostatních pohledávek, kurzových rozdílů. Vytvářené faktury se mohou generovat ze skladových dokladů, případně pořizovat ručně.
Uživatel zde může vytvářet penalizační faktury a definovat jakým způsobem se mají penalizace počítat a generovat z nich ostatní pohledávky.
     Možnost auditování dokladů (jednotlivě, hromadně, automaticky po tisku)
     Hromadné zaúčtování dokladů
     Tvorba dokladů natažením z objednávek, skladových dokladů
     Tvorba pokladních stvrzenek
     Hromadné párování na bankovní výpisy dle variabilního symbolu
     Historie plateb pohledávky
     Přecenění zahraničních pohledávek
     Plán plateb s vazbou na Cash flow
     Rozsáhlé možnosti tisku jednotlivých evidencí (vyhodnocení, výpisy, přehledy, košilky,...)
Top

Závazky

Pořizování a evidence přijatých tuzemských a zahraničních faktur, přijatých tuzemských a zahraničních záloh, ostatních závazků, JSD závazků, daňová evidence EU, zaúčtování haléřového vyrovnání.
     Možnost auditování dokladů (jednotlivě, hromadně, automaticky po tisku)
     Hromadné zaúčtování dokladů
     Tvorba dokladů natažením skladových dokladů
     Tvorba dokladů natažením z objednávek, skladových dokladů
     Možnost sledování dle důležitosti platby závazku
     Hromadné párování na bankovní výpisy dle variabilního symbolu
     Finanční párování
     Tvorba pokladních stvrzenek
     Historie plateb závazku
     Plán plateb s vazbou na Cash flow
     Přecenění zahraničních závazků
     Rozsáhlé možnosti tisku jednotlivých evidencí (vyhodnocení, výpisy, přehledy, košilky,...)
Top

Objednávky

Přehledná a rychlá tvorba, evidence odběratelských a dodavatelských objednávek
     Evidence a tvorba objednávek (dodavatelské, odběratelské)
     Konfigurace objednávek
     Možnost zapnutí rezervací
     Párování na skladové doklady
     Sledování vykrytí objednávek a vykrývajících dokladů
     Různé typy řádků objednávky (skladová karta, výkony a služby, textová obj., přirážka/sleva, ceníková položka,...)
     Automatická tvorba dodavatelských objednávek na základě stavů skladových položek
     Tisky objednávek (jednotlivé, hromadné, přehledy vykrytí,...)
Top

Zakázky

Evidence zakázek, jejich sledování a kalkulace. Napojení na evidence skladu, pohledávek, závazků, pokladen, bank, účetních dokladů,...
     Automatická kalkulace z prvotních dokladů
     Tisky vyhodnocení zakázek a souvisejících dokladů
Top

Kniha jízd

Přehledná evidence jízd, vozidel, řidičů, tras a čerpání pohonných hmot
     Evidence jízd
     Definice tras, řidičů, vozidel, pohonných hmot, účelů jízd a kategorií vozidel
     Měsíční vyúčtování pohonných hmot
     Import jízd z GPS
     Import čerpání PHM z CCS
     Tiskové sestavy provozu automobilu (evidence provozu, cestovní příkazy, vyúčtování PHM,...)
     Automatické generování docházky a cestovních příkazů z knihy jízd
Top

Účetnictví

Přehledné a propracované vedení podvojného účetnictví. Můžeme zde nalézt nastavení údajů pro účtování, např. účtové třídy, účtová osnova, typy daňových dokladů, kódy plnění DPH, druhy pohybů, atd. Dále zde můžete nalézt evidence pro časové rozlišení, tvorbu přiznání DPH, soubor účtů, účetní deník, definici rozvahy a výsledovky, uzávěrka DPH, periodická účetní závěrka a další.
     Přehledný účetní deník
     Soubor účtů - Sumy po měsících, Doklady po měsících, Soupis dokladů - přepočet stavů
     Časové rozlišení - zadání dokladů, které se mají časově rozlišit, hromadné generování a zaúčtování
     Rozvaha a výsledovka - možnost definice a vytváření jednotlivých výpočtů (přepočtů) s možností jejich následné editace
     Výpočty daňových přiznání k DPH - různé typy výpočtů (řádné, opravné, dodatečné, zkušební,...), periody - čtvrtletní, měsíční
     Podpora komunikace prostřednictvím datové schránky (export XML)
     Uzávěrka DPH a Periodická účetní uzávěrka
     Převody do nového roku
     Definice účtové osnovy, účtových tříd, druhů pohybu, kódů plnění DPH,...
     Sestavy k jednotlivým evidencím, sestavy kontrolní a řádkové
Top

Nákup

Sledování nákupu jednotlivých základních skladových karet, jejich dodavatelů, základních a množstevních slev, pohybů a stavů.
     Sledování dodavatelů
     Hodnocení jednotlivých dodavatelů
     Nastavení slev
     Možnost hromadného zápisu základních slev
     Sledování pohybů a stavů základních skladových karet
Top

Sklad

Přehledná, rychlá a detailně propracovaná evidence skladů a skladových karet a jejich pohybů.
     Neomezený počet skladů a skladových zásob
     Možnost evidence skladových zásob v průměrných cenách
     Optimalizace skladových zásob (nastavení max. a min. stavu zboží, normovaná a pojistná zásoba, min. a optimální obj. množství)
     Evidence skladových inventur, evidence možných záměn, generování dokladů o manku a vývažku
     Evidence obalů (výpočet EkoKom)
     Jednoduchá tvorba Faktur a pokladních dokladů z dokladů skladových
     Možnost hromadné fakturace a tvorby pokladních dokladů
     Sledování párování skladových dokladů (na objednávky, faktury, pokladní doklady,...)
     Definice popisů a paramterů skladových karet včetně lokalizací, přiřazení obrázků
     Sledování umístění, sekcí a šarží
     U každé karty lze nadefinovat libovolný počet cenových skupin a individuálních cen na organizaci, akční cenové skupiny
     Rozmanité možnosti tvorby prodejních cen
     Evidence sériových čísel, čárových kódu a čárových kódů obalů
     Zadání cen pro vnitropodnikové účtování
     Evidence dodavatelů, dodavatelské ceny
     Sledování a tisk přemístěnek - protokol přemístění
     Definice a evidence názvů a popisů skladových karet v cizích jazycích
     Kalkulace cen výrobků, optimalizace skladových zásob, objednání zásob,...
     Strom skladových karet - využití pro tiskové sestavy, plánování
     Výdej výkonů a služeb
     Váhy a vážní lístky
     Možnost rezervace
     Slevové, sortimentní skupiny, typy skladových karet
     Nastavení karet pro výkazy Intrastatu, EkoKom, ADR, účtování
     Tisky ceníků, katalogu skladových karet
     Rozsáhlé možnosti tiskových sestav, včetně tiskových průvodců a definice sestav vlastních
     ...
Top

Číselníky

Číselníky slouží pro zadávání základních číselníků, které se pak využívají v jednotlivých evidencích (organizace, lokality, číselné řady, měrné jednotky, střediska a další). Nejdůležitějším a největším číselníkem jsou právě zmíněné organizace. Lze zadávat kontakty, pobočky, adresy dodání, cenové skupiny, bankovní účty, charakteristiky, individuální ceníky, sortimentní skupiny a slevy/přirážky, lze také připnout libovolné dokumenty a zadávat další parametry. Uživatel může také řídit zákaz fakturace na základě různých parametrů a definovat strom organizací, který se využívá v tiskových sestavách a plánování.
Top

Konfigurace

Jeden z nejdůležitějších modulů pro fungování celého systému. Dají se zde nastavit přístupová práva, výchozí nastavení pro danou firmu, nastavení textů pro tisky, nastavení exportu/importu a v neposlední řadě nastavení uživatelská.
     Definice uživatelských účtů a podrobná konfigurace jejich přístupových práv (moduly, formuláře, záložky formulářů, sestavy, věty)
     Nastavení pro firmu - základní nastavení dané firmy, nastavení jednotlivých modulů a chování některých funkčností systému
     Texty pro tisk - definice údajů, které se využívají v tiskových sestavách
     Nastavení exportů/importů jednotlivých evidencí
     Možnosti - základní nastavení každého jednotlivého uživatele (nastavení výchozích číselných řad, chování tisků a další)
Top

Systém

V modulu systém je možné zobrazit informace o programu, verzi a držiteli licence. Je zde také možné sledovat historii změn v daných evidencích (organizace, pohledávky, závazky,...).
- rozšiřující:

Bankovní úvěry

Evidence bankovních úvěrů a výpočet jejich splátek, úroků
     Evidence úvěrů
     Generování splátek a úroků
     Provázání splátek s bankovními výpisy
     Strom bankovních úvěrů - využití v plánování
Top

Plánované investice

V této evidenci je možné definovat investice a údaje o nich - hodnota, datum uvedení, zda investice bude nový majetek nebo technické zhodnocení,.... Také zde najdete plánování plateb tohoto majetku a plánované odpisy.
     Evidence investic
     Výpočet plateb a odpisů
Top

Plánované odpisy

     Hromadný výpočet plánovaných odpisů
     Tisky odpisových plánů
Top

Leasing

Modul je určen pro sledování leasingů, výpočet jednotlivých splátek, jejich zaúčtování a napárování.
     Evidence leasingů
     Generování plateb leasingů (intervaly, generování do data nebo výše leasingu,...)
     Párování s bankovními výpisy
     Předkontace a zaúčtování
Top

Intrastat

Výkazy statistiky Intrastat o pohybu zboží mezi členskými státy EU.
     Tvorba výkazu o přijetí a odeslání zboží
     Možnost exportu programu Celní správy IDES CZ a webové aplikace InstatOnline
     Číselníky druhů dopravy, transakcí a dodacích podmínek
     Provázání na evidenci zahraničních přijatých faktur a zahraničních vystavených faktur
     Tisky kontrolních sestav
Top

Čárový kód

Modul pro práci s čárovými kódy
     Podpora čteček čárových kódů
     Generování a tisk vychystávacích dokladů dle doby expirace
     Import z maloobchodního prodeje
     Příjmy, výdeje, převody, exporty, importy
     Inventury skladu, skladového místa
Top

Klub

Definice a evidence klubů, jejich členů, generování odměn, dotazníky
     Definice a evidence klubů, dotazníků
     Definice a evidence členů, odpovědi na dotazníky
     Evidence členství v klubu
     Výpočet odměn členů klubu na základě odběrů
Top

Obchodní zástupce

Tento modul je určen pro podporu obchodních zástupců (OZ) a jejich každodenní činnosti. Každému OZ se dají přidělit příslušné linky a organizace, je možné zadávat různé druhy úkolů a sledovat jejich plnění. Každý OZ si může plánovat návštěvy zákazníků a připravit si tak linky na jednotlivé dny. Při realizaci linky může OZ zadávat přímo z modulu obchodního zástupce odběratelské objednávky.
     Vedení obchodního deníku
     Definice úkolů a jejich sledování, centrální úkoly (různé typy, definice platnosti, ...)
     Evidence obchodních zástupců
     Evidence linek (přiřazení firem do linek)
     Příprava na linky
     Periody návštěv zákazníků
     Realizace linky - přímý prodej (tvorba odb. objednávky)
     Výpočet bonusů odběratelů na základě zvýšení obratu
Top

Cash Flow

Přehled o peněžních tocích firmy.
     Platby závazků a pohledávek
     Plánované příjmy a výdaje peněz
     Přímá metoda - průvodce s výpočtem a tiskem
Top

Smlouvy

Evidence smluv
     Definice typů smluv
     Evidence jednotlivých smluv s provázáním na Word
     Tisk likvidity pohledávek dle podniku
Top

Plánování a controlling

Propracované plánování ekonomických výsledků a prodejů. Plán prodejů je postaven na stromech organizací a skladových karet. Lze sledovat plán a realitu na všech úrovních stromů. Plán ekonomických výsledků je postaven na stromu stromů, který má v sobě všechny typy evidovaných stromů. Je možné sledovat hospodaření jednotlivých útvarů i podniku jako celku (plán - realita). Možnost sestavení základních účetních výkazů (rozvaha a výsledovka).
     Postaveno na stromech (Strom stromů, Strom organizací, skladových karet, účtové osnovy, bankovních úvěrů, majetku, časového rozlišení)
     Hromadné plánování za více období
     Možnost nadefinovat varianty jednotlivých plánů a vzorců
     Dopočet reality a výpočet plánu
     Export do Excelu
Top

Laboratoře

Sledování živinových ukazatelů, jejich nastavení a kontrola vzhledem ke skladové kartě (skladovým pohybům)
     Definice živinových ukazatelů
     Přiřazení živinových ukazatelů k jednotlivým skladovým kartám
     Evidence a tvorba laboratorních lístků
     Provázání laboratorních lístků na skladové doklady
Top

Rostlinná výroba

Nastavení a zaúčtování rostlinné výroby.
     Nastavení typů účtování (druh pohybu, výkon)
     Hromadné zaúčtování
     Tisk zaúčtování
Top

Ceníkové položky

Ceníkové položky jsou balíčky skladových karet. Počet karet, z kterých se CP skládá, není omezen. Lze nadefinovat různé cenové skupiny a platnost od - do. Systém pracuje na pozadí s kartami, ze kterých se balíčky skládají. U tiskových sestav lze nastavit, zda tisknout CP nebo jejich karty.
     Evidence balíčků skladových karet
     Omezení platnosti od - do
     Přiřazení více cenových skupin
     Možnost tisku ceníkových položek nebo jejich skladových karet
Top

ADR

Modul pro evidenci nebezpečných látek, specifických nebezpečí, obalů a tisk převozních dokladů, pokynů pro řidiče.
     Evidence nebezpečných látek
     Evidence reálných obalů
     Evidence specifických nebezpečí
     Tisk hromadných a jednotlivých nákladních listů, prodejních dokladů ADR
     Tisk pokynů pro řidiče
Top

Řízení výroby

V tomto modulu jsou evidence výrobních příkazů, výrobní kusovník, technologické postupy, kalkulační položky, výrobní parametry a jejich hodnoty. Může se zde provádět výpočet optimalizace výroby, přeplánování výroby nebo vytvořit dodavatelskou objednávku dle výrobních příkazů.
     Evidence výrobních příkazů, výpočet hodnot výrobních parametrů, přepočet času výroby, změna hodnoty kalkulační položky
     Výrobní kusovník - komponenty
     Evidence kalkulačních položek
     Výpočty - Výpočet optimalizace výroby, vytvoření výrobních příkazů, Přeplánování výroby, Vytvoření dodavatelské objednávky dle VP
     Nastavení optimálních výrobních dávek
     Historie cen za MJ pro výpočet hodnot výrobních parametrů
     Výrobní parametry a jejich hodnoty
     Odstávky výroben
     Technologické postupy (možnost sdílení postupů pro jednotlivé příkazy)
     Napojení na řízení výrobních technologií (TEBIS)
Top
Designed by Disoft s.r.o. Copyright © 2007-2010 Disoft s.r.o.